chshapka  Детска градина “Червената шапчица”
  Гр. Ямбол ул. “Аврен” №34 тел: 046/66-94-74
  e-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. http://dg-redhat.net

 

           МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДГ „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“- ГР.ЯМБОЛ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИЕМА НА ДЕЦА В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

           ПРИЕМ:
1. Подновяването на посещението на децата в детска градина може да стане само по желание на родителите.
В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина, още повече, че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен.
Родителите подновяват посещението на децата в ДГ с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина. Те подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето.
2. Макар че детската градина се отваря за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи.
3. Препоръчва се да не се използва обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места при придвижване на детето от дома му до детската градина и обратно.
4. За подновяване на посещението на децата не се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и чл. 21, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. Посещението на детска градина от деца с хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП ) се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.
5. Детската градина започва работа с деца на 1 юни 2020г. Приема на децата ще се осъществява при предварително оповестен график и при прилагане на строги санитарно-хигиенни условия и противоепидемични мерки.
6. Ако климатичните условия го позволяват, приемът се извършва - на двора. Родителите са длъжни да спазват дистанция от отстояние на най-малко 2 м между семействата ,като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина.
7. Приемът в детската градина се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства - маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане.
8. В случай на едновременно присъствие на повече от 16 деца една група в детската градина ще се изготви график за ПОСМЕННО посещение на децата.
9. С децата, които подновяват посещението си на детска градина няма да се провеждат педагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на социални умения.

РОДИТЕЛИ:
          От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина, се изисква:
   -  най-късно два работни дни преди планираното посещение да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой;
    - да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина;
     - да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато това е възможно;
     - да водят детето си на детска градина и да го вземат при стриктно спазване на графика, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние:

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА СУТРИН:
ПЪРВИ ВРЕМЕВИ ИНТЕРВАЛ: от 7,15 до 8,00 часа
ВТОРИ ВРЕМЕВИ ИНТЕРВАЛ: от 8,00 до 8,30 часа

ГРАФИК ЗА ВЗЕМАНЕ НА ДЕЦАТА СЛЕД ОБЯД:
ПЪРВИ ВРЕМЕВИ ИНТЕРВАЛ: от 16,30 до 17,15 часа
ВТОРИ ВРЕМЕВИ ИНТЕРВАЛ: от 17,15 до18,00 часа

      - да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;
      - Родителите да осигурят резервни дрехи, бельо, пижами, пантофи, торбички за прибиране на обувки и торби за дрехи.
      - От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар.
      - Когато атмосферните условия не позволяват, ръководството на детската градина следва да създаде организация, която да осигури безопасното приемане и предаване на децата без да се допускат родителите в сградите на детската градина.
      - Родителите да не водят децата си в детската градина с играчки, предмети, вода в шишенца и др.

 ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ:
           Екипът от педагогически, медицински и непедагогически специалисти, които са на работа в детската градина, е нужно да:
се запознаят срещу подпис поне един ден преди отваряне на детската градина с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно;
   - измият ръцете си, да се дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина;
   - отделят време през деня за споделяне между децата, както и за разяснение на ситуацията и на правилата за лична хигиена и значимостта от тяхното спазване;
   - въвеждат нови ритуали за посрещане на децата, които не изискват прегръдки и близки контакти;
в деня на първото посещение (само при първото посещение) на детето се измерва неговата температура, като това се извършва от лице от персонала, който е определен да работи със съответната група;
   - да дезинфекцират след всяка употреба контактния термометър и да слагат латексови ръкавици при неговото използване;
незабавно търсят компетентно мнение от медицинско лице в детската градина, в случай че при престоя на детето възникне съмнение за       проблем в здравословното му състояние;
   - предлагат на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с извънредната ситуация;
   - придружават децата и им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най- добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина/, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, със старателно изсушаване със суха салфетка за еднократна употреба, а ако тези условия не са налични, може да се използва дезинфектант за ръце под надзора на възрастен човек.
   - използват подходящ дезинфектант за ръце, и в краен случай алкохолни кърпички, подходящи за кожата, когато не са в близост до вода и течен сапун, но възможно най-бързо след това измиват ръцете си или тези на децата с вода и течен сапун (дезинфекцията на ръце при деца се допуска в краен случай при невъзможност за измиване с топла вода и сапун, като се извършва под стриктен контрол от страна на персонала, като в последствие ръцете на детето се измиват при първа възможност);
   - организират дейностите така, че децата от една група да бъдат разделяни на по - малки групички, които да играят различни игри или да се въвличат в различни активности;
   - организират срещи с родителите само при необходимост, и то на открито пространство, в съответствие с необходимите изисквания и при спазване на физическа дистанция;

 По отношение на хигиената в сградата :
     - проветряване на всички помещения често за поне 10 мин - сутрин пред пристигане на децата, по време на излизане на децата, по време на следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работния ден;
     - дезинфекция на помещенията се извършва поне 4 пъти дневно;
     - почистване на тоалетните с почистващи препарати и дезинфекцирането им поне два-три пъти дневно;
     - предоставяне на индивидуални съдове за хранене и за пиене на вода, които се почистват непосредствено след всяка употреба;
     - трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция, след всяка употреба;
     - почистване на маси, столчета и други повърхности и точки за контакт най-малко два пъти дневно;
     - недопускане да се внасят на стоки и предмети от родителите в детската градина.
     - недопускане да се използват плюшени играчки;
     - миене на играчките с топла вода и сапун, отвътре и отвън, поне два пъти дневно. Играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19;
     - осигуряване на лично спално бельо за отделното дете, което се пере при минимум 60°С веднъж седмично или при необходимост и при спазване на здравните изисквания, регламентирани с Наредба № 12 за здравните изисквания към обществените перални;
     - изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно, след което се измиват и дезинфекцират;
     - разделяне на площадките на открито, така че да не се допуска физически контакт между отделните групи;
     - дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно.
     - дезинфектантите, които се използват в детската градина, са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването;
     - за всяка група на двора е обособена отделна площадка за игра;
     - храната се приготвя на място в детската градина в обособения към нея кухненски блок при спазване на всички изисквания в областта на храните, вкл. и тези, публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Българската агенция за безопасност на храните.