МИСИЯ

В ДГ „Червената шапчица“ гр. Ямбол :

Осигуряваме активно развитие на децата от 3 до 7 години, като стимулираме тяхното физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо израстване.

Подпомагаме и улесняваме започнатото в семейството, като го надграждаме и развиваме .

Съхраняваме детския свят чрез игри, социална адаптация, емоционална удовлетвореност, учене-забавление, занимания по интереси, творчески изяви, участие в разнообразие от дейности.

ВИЗИЯ

ДГ „Червената шапчица” е:

1. Привлекателно място за ранно детско развитие, където детето се чувства защитено, разбирано, подкрепяно и щастливо.

2. Място за придобиване на компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешно преминаване към училищно образование чрез:

 • развиване на емоционална интелигентност, формиране на общочовешки, духовни ценности и социални умения чрез подходящи за възрастта форми;
 • обучение според държавните образователни стандарти;
 • използване на съвременни педагогически технологии и техники в процеса на възпитание и обучение, за поставяне на детето в активна позиция по отношение на знанията.

3. Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

4. Обединение на хора, които обичат децата и професията си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

5. Общност, в която изграждаме и утвърждаваме чувството на принадлежност към нея у всеки възпитаник.

ЦЕННОСТИ

„Свобода и отговорност“

 • Детството е изключително важен период от живота на човека.
 • Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.
 • Работим в най-добрия интерес на детето.
 • Лична отговорност.
 • Компетентност и ефективност.
 • Висок стандарт на професионално поведение - постоянно усъвършенстване.
 • Зачитаме достойнството на всяко семейство .
 • Екипност – всичко можем да постигнем заедно.