В отговор на необходимостта от прилагане на системен, интердисциплинарен подход към ранното детско развитие, експертен екип под ръководството на Института за изследване на населението и човека към БАН с подкрепата на УНИЦЕФ България създаде стандарти и стратегии за развитие и учене. Стандартите отразяват основните постижения в опита на детето в процеса на неговото физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково развитие.

В поредица от публикации ще Ви представим основните компетентности, знания и действия, които са характерни за развитието на детето до момента на постъпването му в детската градина в периода  30-36 месеца.

Социално развитие и себепознание в периода 31-36 месеца

I Ранна комуникация в семейството

 1. Детето изразява с думи и жестове привързаност и обич към майката и бащата (грижещия се).
 2. Включва се в по-сложни съвместни действия с родителите.
 3. Може да отстоява позицията си и се опитва да я аргументира.

II Взаимодействие с връстници и други деца

 1. Детето изразява съпричастност към приятели по игра, помага им, осъществява по-добре съвместни действия с тях и др.
 2. Има специално отношение и поведение спрямо един или двама връстници (например липсват му, когато са далече, предпочита ги в игри).

III Овладяване на правила и норми

 1. Детето може да обосновава някои свои действия, като изхожда от социални норми.
 2. Съобразява се с приети правила на общуване и поведение (например употребява подходящи изрази за поздрав и сбогуване, постъпва в съответствие с услови-ята и правилата).
 3. Започва да оценява поведението на другите, както и качествата на някои персонажи, в зависимост от това, дали спазват, или нарушават морални норми.

IV Познание за себе си. Себеоценяване. Развиване на самостоятелност.

 1. Детето употребява по-точно и правилно лични и притежателни местоимения.
 2. Описва себе си с оценки, дадени му от другите.
 3. Знае свои индивидуални характеристики (пол, възраст), някои физически особености.
 4. Знае имената на родителите си/на възпитателите.
 5. Може да каже адресните си данни, местоположението на детската градина и др.
 6. Грижи се за играчките си и за други свои предмети.
 7. Прави избори и изразява харесване и нехаресване (например на храна, песен, приказка и др.).
 8. Използва умения за самообслужване (като миене на ръце, миене на зъби с по-мощ, опитване на нова храна).