В отговор на необходимостта от прилагане на системен, интердисциплинарен подход към ранното детско развитие, експертен екип под ръководството на Института за изследване на населението и човека към БАН с подкрепата на УНИЦЕФ България създаде стандарти и стратегии за развитие и учене. Стандартите отразяват основните постижения в опита на детето в процеса на неговото физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково развитие.

В поредица от публикации ще Ви представим основните компетентности, знания и действия, които са характерни за развитието на детето до момента на постъпването му в детската градина в периода  30-36 месеца.

Езиково и комуникативно развитие в периода 31 – 36 месеца

I Рецептивна реч (разбиране): речник

Пасивният речник продължава да се увеличава с нови думи, включително означава-щи „идеални процеси и състояния“ (мислене, емоции и реч), йерархично свързани понятия, граматически частици, предлози, съюзи.

 1. Детето разбира съществителни, означаващи по-сложни и по-абстрактни понятия, включително назоваващи човешки желания, потребности, чувства, например движение, бързане, настинка, болест, впечатление, мнение, радост, тъга и т. н.
 2. Разбира думи, назоваващи признаци и свойства, включително характеризира-щи човешки желания, потребности, чувства, например: ядосан, тъжен, нещастен, щастлив, доволен, разсеян и т. н.
 3. Разбира глаголи, означаващи по-сложни и по-абстрактни действия и процеси, включително човешки желания, потребности, чувства, например: притеснявам се, внимавам, забравям, помня, срамувам се, чувствам и т. н.
 4. Разбира връзката между конкретни и обобщаващи думи и е в състояние да ос-мисли употребата им в изречения като: „Дървото е растение“, „Кучето е животно“, „Шкафът е мебел“, или да отговаря на въпроси като: „Кравата животно ли е?“, „Кои животни са нарисувани тук на тази картинка?“.
 5. Разбира думи, които служат за връзка между изрази или изречения, например: а, обаче, или, където, защото, като и т. н.
 6. Разбира думи, означаващи отношения между предметите и лицата, например: на, до, при, между и т. н.
 7. Разбира по-сложни оценки на хората, на действията и езика им, свързани например: с понятията за учтивост и грубост, например: че има „лоши“ и „добри“ думи.

II Рецептивна реч (разбиране): граматика (морфология и синтаксис)

Детето разбира сложни пространствени отношения, изразени с предлози, с глаголи за движение, по-сложни причинно-следствени и времеви отношения, изразени чрез сложни изречения, разбира сравнения между обекти и действия, непреки под-буди за действие.

 1. Разбира по-сложни пространствени отношения, изразени с предлози и/или глаголи за движение, например: „Татко паркира пред къщи“, „Столчето е между леглото и прозореца“, „Мама отива на работа“, „Връщаме се от разходка“ и т. н.
 2. Разбира някои езикови изрази на връзка между причина и следствие, например: „Дай ми молив, (за) да рисувам“.
 3. Разбира по-сложни отношения във времето като: „Котката и кучето са изяли всичко“, „Пепи всеки ден играеше в градината“ и т. н.
 4. Разбира по-сложни връзки между събития, например: „Като се върне мама от работа, ще излезем на разходка“.
 5. Разбира сложни изречения с подчинени определителни, например: „Как нарича-ме хората, които карат колите?“
 6. Разбира сравнения между обекти, качества, събития, например: „Татко е по-си-лен от Пепи“, „Мама е най-красивата“ и т. н.
 7. Разбира употребата на непреки команди и забрани, например: „Може ли да не викаш толкова силно?“, „Няма ли да си изпиеш млякото?“ и т. н.
 8. Разбира връзката между поведението и изразите на похвала и порицание, например: „Добре е децата да си мият зъбите, да се пазят чисти“.
 9. Разбира кратки разказчета, приказки, разказани в няколко свързани изречения и подкрепени с картинки, стихчета; има любими герои и обича да слуша един и същи текст многократно.

III Експресивна реч (говорене): речник

Активният речник продължава да се увеличава с нови думи, включително означава-щи „идеални“ процеси и състояния (мислене, емоции и реч), йерархично свързани понятия, нови граматически частици, предлози, съюзи.

 1. Детето произнася все повече думи и изрази, които назовават: лица според професиите и дейностите им; различни нови обекти (включително абстрактни), места (включително извън дома) и др., например: артист/ка, певица, група, (детски) ясли, градина, (куклен) театър, цирк, компютър, диск, телевизия, спорт, език, дума, буква и т. н.
 2. Употребява все повече думи за действия и състояния, например: рисувам, танцувам, карам (колело, кола); излизам, връщам се, работя, разбирам, прекарвам и т. н.
 3. Назовава признаци и свойства – красив, грозен, интересен, умен, мързелив, бял, червен, жив, умрял, светло, кръгъл, трудно, вчера, утре, довечера и т. н.
 4. Произнася нови думи заместители: него, нея, вас, тях, колко, толкова, откъде, как, защо и др.
 5. Произнася „малки“ думи с граматическо значение в съчетания като: на масата, в стаята, при баба, за бебето; ще пеят, големи са, искам да играя, искаш ли, мама и тате и т. н.
 6. Когато не знае съществуващата в езика дума, за да изрази определено значение, детето понякога създава нова дума, повече или по-малко отклоняваща се от стандартната, например „отдувам“ балона (обратното на „надувам“ балона); „разварошка“ – момиче, което разваля играчките и т. н.

IV Експресивна реч (говорене): граматика (морфология и синтаксис)

Детето използва разширени прости и някои видове сложни изречения като отговори на въпроси за причинно-следствени, целеви, обектни и времеви отношения между събитията; употребява форми за няколко (включително и сложни) глаголни времена, предложни фрази, изрази за сравнение; свързва няколко изречения в текст (например на позната приказка).

 1. Използва разширени прости изречения, като: „Мама и тате ходят на работа“, и т. н.
 2. Използва различни форми на глаголите съобразно с времето на събитията, на-пример: „Вчера бяхме на куклен театър“, „Дядо Коледа ми е донесъл подарък“.
 3. Използва някои видове сложни изречения, например: „Казах на мама да ми купи шоколад“.
 4. Говори за връзки между събития: „Татко ще се върне от работа и ще ми донесе подарък“.
 5. Употребява правилно „едно“, „две“ и „много“.
 6. Говори за сложни пространствени отношения като: „Татко паркира пред къщи“, „Котката се крие под масата“, и т. н.