В отговор на необходимостта от прилагане на системен, интердисциплинарен подход към ранното детско развитие, експертен екип под ръководството на Института за изследване на населението и човека към БАН с подкрепата на УНИЦЕФ България създаде стандарти и стратегии за развитие и учене. Стандартите отразяват основните постижения в опита на детето в процеса на неговото физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково развитие.

В поредица от публикации ще Ви представим основните компетентности, знания и действия, които са характерни за развитието на детето до момента на постъпването му в детската градина в периода  30-36 месеца.

Учене, игра и активност в периода 31 – 36 месеца

I Любопитство и интерес

 1. Детето проявява интерес към някои взаимовръзки между предметите и явленията.
 2.  Проявява любопитство и интерес към някои битови дейности и типични за тях предмети и уреди, желае да се включва в тях заедно с възрастния.
 3. Задава често различни въпроси (какво, кой, къде, защо) и настоява да получи отговор.

II Активно проучване на средата

 1. Детето инициира занимателна игра с другите – възрастни и деца.
 2. Проявява инициатива в опознаването на света и проучва нови обекти.
 3. Прави избор в разнообразни игрови и практически ситуации.
 4. Проверява чрез елементарни опити свойства на материали във връзка с предназначението им.
 5. Сравнява свойствата на предмети, като ги съотнася с еталон.

III Постоянство и адаптация на опита

 1. Детето обследва целенасочено качествата и свойствата на различни предмети и явления.
 2. Многократно изпълнява действия при постоянни условия в игрови ситуац
 3. Внимателно слуша и активно участва (с действия и изказвания) при четене на приказка.
 4. Започва да насочва вниманието си към битовите и професионалните действия на възрастните.

IV Игра и креативност

 1. Детето прави играчки и други предмети от обемни елементи.
 1. Експериментира и утвърждава собствен продуктивен опит (рисува, апликира, моделира, конструира)
 1. Имитира сложна последователност от действия (като организиране на рожден ден)
 1. Присъединява се към играта на друг (възрастен, дете) като изпълнява ролеви действия с предмети и играчки.
 1. Реагира емоционално на нетипични и комични ситуации.
 1. Подражава на персонажи от любими приказки и детски филми, като имитира техни типични действия и поведения.